Statut Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku

Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2020.r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku (dalej zwany „Związkiem”) jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczno - zawodową.

2. Celem działania Związku jest reprezentowanie i obrona praw i interesów hodowców koni.

3. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.10.1982 r. o społeczno- zawodowych organizacjach rolników. (Dz. U.Nr.32, poz.217 z 1982 r. i Nr 121, póz. 769 z 1997 r.)

§ 2.

1.Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a także poza jej granicami. 2. Siedzibą Związku jest: 82-200, Malbork, Al. Wojska Polskiego 91

§ 3.

1. Związek ma osobowość prawną.

2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwany dalej „PZHK”.

§ 4.

1. Związek organizuje, na obszarze swego działania Terenowe Koła Hodowców Koni, zwane dalej „Kołami”.

2. Koła zrzeszają osoby fizyczne i prawne na zasadach określonych w niniejszym statucie. Terenem działalności jest powiat lub powiaty.

§ 5.

Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku i po środku w odwróconej podkowie ku górze z logiem Związku – Herbem Gdańskim, oraz pieczęci podłużnej z tą samą treścią (bez sylwetki konia)

§ 6.

1. Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych oraz korzystać z ich pomocy zgodnie ze statutem tych organizacji

2. Związek może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

3. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach l i 2 podejmuje Zarząd Związku.

II. Cele i zadania Związku oraz środki ich realizacji .

§ 7.

Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb i ochrona praw i interesów hodowców koni, a w szczególności:

1. Organizowanie grup hodowców koni i producentów koni,

2. Doskonalenie hodowli i chowu koni, wpis ich do ksiąg hodowlanych, ocenę wartości hodowlanej i użytkowej koni, rejestrację i selekcję źrebiąt oraz wydawanie rejestrów hodowlanych.

3. Współdziałanie w rozwoju liczebności pogłowia koni na obszarze działania Związku,

4. Współdziałanie w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli i chowu koni,

5. Reprezentowanie interesów hodowców koni i ich obrona w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej,

6. Szkolenie fachowe hodowców,

7. Udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, przygotowaniu i sprzedaży koni.

8. Reprezentowanie hodowców w kontaktach ze związkami i organizacjami zagranicznymi związanymi z hodowlą koni, w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznych kompetencji PZHK.

9. Wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności zootechnicznych związanych z prowadzeniem ksiąg koni hodowlanych i oceną wartości użytkowej koni.

10. Wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności związanych z identyfikacją koni i wydawaniem paszportów.

§ 8.

Związek realizuje swoje cele przez:

1. Wykonywanie pod nadzorem PZHK czynności zootechnicznych w hodowli koni zleconych przez Ministerstwo Rolnictwa,

2. Popieranie i propagowanie nowoczesnych metod hodowli i chowu koni,

3. Wprowadzanie właściwych zasad organizacji hodowców koni służących dobru hodowli,

4. Współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni,

5. Współprace z odnośnymi władzami w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń i przepisów w zakresie hodowli i chowu koni,

6. Organizowanie pokazów i wystaw połączonych ze sprzedażą koni,

7. Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami przy sprzedaży koni, przede wszystkim stanowiących własność członków Związku,

8. Udzielanie porad i pomocy fachowej, organizowanie odczytów, zakładanie bibliotek, organizowanie wyjazdów specjalistycznych oraz popularyzowanie czasopism fachowych,

9. Organizowanie kursów w zakresie hodowli i chowu koni, podkuwnictwa, zoohigieny i użytkowania koni,

10.Współpracę z organizacjami jeździeckimi oraz popularyzację turystyki, rekreacji, hipoterapii i sportu jeździeckiego,

11.Współpracę z doświadczalnictwem zootechnicznym,

12.Współdziałanie z organami Inspekcji Weterynaryjnej w Zapobieganiu i zwalczaniu chorób koni,

13.Występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli oraz pracowników Związku.

§ 8 a.

1. Obsługę administracyjno - biurową Związku sprawuje biuro Związku,

2. Na czele biura stoi Dyrektor.

3. Dyrektor biura Związku jest zatrudniany, zwalniany przez Zarząd Związku, za zgodą Zarządu PZHK

III. Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9.

1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być: osoby fizyczne i prawne, zajmujące się praktycznie hodowlą koni, albo związane z nią zawodowo lub społecznie.

§ 10.

1. Osoby fizyczne i prawne są przyjmowane i skreślane przez Zarządy Kół właściwe ich miejscu zamieszkania lub siedziby osoby prawne działają w związku za pośrednictwem swego przedstawiciela.

2. Członkiem honorowym Związku jest osoba, której Walny Zjazd Związku na wniosek Zarządu Związku nada taki tytuł.

3. Członek honorowy korzysta z praw członka zwyczajnego.

4. Członek honorowy nie opłaca ustalonych świadczeń na rzecz Związku.

§ 11.

Członek Związku ma prawo:

1. Brać udział w Walnym Zebraniu Terenowego Koła Hodowców Koni

2. Wybierać i być wybieranym do władz Związku i władz PZHK.

3. Posiadać legitymację Związku i nosić odznakę PZHK.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z usług zootechnicznych świadczonych przez Związek.

§ 12.

Członek Związku jest zobowiązany :

1. Wpłacić wpisowe oraz regularnie opłacać składkę członkowską, jak również wszystkie opłaty ustanowione przez władze Związku.

2. Stosować się do postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i wytycznych Związku i PZHK.

3. Brać udział w pracach Związku i dążyć do realizacji jego zadań.

§ 13.

Członek Związku traci prawa członkowskie w wyniku:

1. Rezygnacji z członkostwa w Związku, złożonej na piśmie Zarządowi Koła.

2. Skreślenia z listy członków na skutek:

a) nie opłacanie składek członkowskich przez okres 2 lat

b) nie wykonywanie obowiązków statutowych

c) dokonywanie czynów sprzecznych z prawem i innych czynów godzących w dobre imię Związku i hodowców,

d) likwidacji lub upadłości jednostki organizacyjnej będącej osobą prawną Związku.

3. Wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Związku albo w przypadku skazania wyrokiem prawomocnym sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych.

IV. Władze Związku.

§ 14.

1. Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.

2. Obowiązują następujące zasady wyboru władz:

1) głosowanie jest tajne chyba, że 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym,

2) nie ogranicza się liczby kandydatów, względnie liczby list kandydatów do władz,

3) głosuje się na poszczególnych kandydatów lub na poszczególne listy kandydatów do władz,

4) mandaty do władz otrzymują kandydaci, względnie listy kandydatów, które uzyskały największą liczbę głosów,

5) etatowi pracownicy Związku nie mogą kandydować do władz,

6) kadencja wszystkich władz trwa 4 lata i kończy się automatycznie z chwilą ukonstytuowaniu się Walnego Zjazdu Delegatów Pomorskiego Związku Hodowców Koni,

7) do władz Związku mogą kandydować delegaci wybrani na Walny Zjazd Związku przez Walne Zebranie Kół,

8) wyboru Prezesa dokonuje się w osobnym głosowaniu,

§ 15.

Władzami Związku są:

1. Walny Zjazd Delegatów

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Koleżeński

§ 16.

1. Walny Zjazdy Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

2. Walne Zjazdy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne,

3. Zwyczajne Zjazdy zwołuje Zarząd Związku dwa razy w ciągu kadencji

4. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Co najmniej 1/3 delegatów

2) Komisji Rewizyjnej

5. Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien być zwołany w terminie do 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Nadzwyczajny Zjazd rozpatruje tylko sprawy, dla których został zwołany.

7. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdu delegaci powinni być powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem.

§ 17.

1. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem Decydującym delegaci wybierani na Walnym Zebraniu Terenowych Kół.

2. Członkowie ustępujących władz Związku, prezesi Terenowych Kół Hodowców Koni, którzy nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeń goście uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.

3. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymagających kwalifikowanej większością głosów.

4. W razie braku kworum określonego w pkt. 1. Walny Zjazd może odbyć się w tym samym dniu pół godziny później w drugim terminie i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Informację tę należy zamieścić w zawiadomieniach o Walnym Zjeździe

5. Głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie w zależności od uchwały Walnego Zjazdu.

§ 18.

1. Porządek dzienny Walnego Zjazdu ustala Zarząd Związku.

2. Wnioski o zamieszczeniu spraw w porządku dziennym Walnego Zjazdu mogą składać:

1) Zarząd Kół

2) Komisja Rewizyjna Związku– najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu. Wnioski złożone po tym terminie nie mogą być uwzględnione

3) Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni.

4) Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Hodowców Koni – najpóźniej 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu.

5)Wnioski złożone po upływie w/w terminów nie mogą być uwzględnione

3. Przedmiotem obrad Zjazdu mogą być tylko sprawy zamieszczone w porządku dziennym.

4. Obrady Walnego Zjazdu odbywają się według regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.

§ 19.

Do właściwości Walnego Zjazdu należy :

1. Uchwalanie planów działalności i budżetu Związku oraz uchwalenie dodatkowych składek wyłącznie na potrzeby Związku

2. Rozpatrzenie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

3. Udzielenie lub odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

4. Wybór Prezesa Związku spośród delegatów, który reprezentuje Związek we władzach PZHK

5. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,

6. Wybór delegatów na Walny Zjazd PZHK

7. Inicjowanie wniosków i postulatów dotyczących spraw Związku,

8. Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

9. Odwoływanie członków Zarządu Kół oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku w czasie trwania kadencji,

10. Nadawanie honorowego członkostwa na wniosek Zarządu Związku,

11. Uchwalanie zmian statutu, podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku oraz o połączeniu z innym okręgowym (wojewódzkim) związkiem hodowców koni.

§ 20.

1. Liczba członków Zarządu zależna jest od liczby Terenowych Kół tworzących Związek. Zarząd składa się z Prezesa wybranego w osobnym, tajnym głosowaniu Zjazdu Delegatów oraz Członków Zarządu wybranych przez Walny Zjazd Delegatów Związku. Liczba członków Zarządu wynosi 7 osób. Koła desygnują swoich przedstawicieli do Zarządu Związku zgodnie z zasadą proporcjonalności w stosunku do ilości członków.

2. Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprezesa, który zastępuje Prezesa we władzach PZHK, skarbnika i sekretarza.

3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej raz na kwartał lub częściej w zależności od potrzeb przez Prezesa lub Wiceprezesa Związku.

4. W przypadku ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Wiceprezes pełni funkcję Prezesa do czasu wyboru nowego przez Walny Zjazd.

5. Do ważności uchwal wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

6. Udział w zebraniach Zarządu biorą Prezes i Członkowie, dyrektor biura Związku lub osoba przez niego upoważniona oraz inne osoby zaproszone.

7. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji, uchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienależytego wykonywania obowiązków.

8. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji, orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.

§ 21.

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone dla innych władz Związku lub władz PZHK, a w szczególności:

1. Kierowanie działalnością Związku ,

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z dyrektorem Związku, po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PZHK, ustalanie dla dyrektora zakresu obowiązków i uprawnień kompetencyjnych.

3. Opiniowanie wraz z Zarządem Głównym kandydatów na pracowników inżynieryjno-technicznych i głównych księgowych,

4. Opracowanie planów działalności, projektów budżetu zgodnie z wytycznymi Walnego Zjazdu Związku i Zarządu Głównego PZHK,

5. Analiza i stwierdzanie bilansu Związku,

6. Przedkładanie Walnemu Zjazdowi Związku i PZHK sprawozdań z działalności oraz wniosków,

7. Ustalenie wysokości i sposobu pobierania wpisowego, składek członkowskich od hodowców koni,

8. Organizowanie i rozwiązywanie Kół oraz określenie obszarów ich działania,

9. Wybieranie delegatów na zjazdy organizacji, których Związek jest członkiem w liczbie określonej statutem lub uchwałą kompetentnego organu tych organizacji,

10.Ustalenie liczby delegatów wybieranych przez Walne Zebrania Kół na Walne Zjazdy Związku,

11. Składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego Walnego Zjazdu,

12. Składanie wniosków do Walnego Zjazdu Związku o odwołanie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,

13. Składanie wniosków do Walnego Zjazdu PZHK o nadanie Złotej Odznaki PZHK,

14. Stawianie wniosków o nadanie przez Walny Zjazd Związku członkostwa honorowego.

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy w roku, które zwołuje przewodniczący Komisji.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku.

5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Związku.

6. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany w czasie trwania kadencji uchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienależytego wykonywania obowiązków.

7. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.

§ 23

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do współpracy z Zarządem w sprawach dotyczących Związku.

§ 24

1. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrola Statutowej działalności Związku,

2) Składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań i wniosków,

3) Składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,

4) Składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,

5) Składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego Walnego Zjazdu, 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 25.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków,

2. Sąd Koleżeński wybiera się spośród siebie przewodniczącego

3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku

4. Sąd Koleżeński Związku orzeka, jako pierwsza instancja. Od jego orzeczeń służy stronom odwołanie, w terminie 14 dni, do Sądu Koleżeńskiego PZHK

§ 26.

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy :

1. Orzekanie w sprawach pozbawienia członkostwa, na wniosek Zarządu Koła, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku.

2. Orzekanie w sprawach zawieszania w czynnościach członków Zarządów Kół oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,

3. Rozstrzyganie sporów o prawa i obowiązki członkowskie. V. Terenowe Koła Hodowców Koni.

§ 27.

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Związku jest Terenowe Koło Hodowców Koni, które zrzesza członków na obszarze powiatu lub powiatów. Koła są organizowane i rozwiązywane przez Zarząd Związku.

2. Koło nie ma osobowości prawnej, a jego działalność reguluje niniejszy Statut. 3. Koło używa pieczątki podłużnej z napisem „ Terenowe Koło Hodowców Koni w /nazwa siedziby Koła/.

§ 28.

Władzami Koła są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Koła

§ 29.

1. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział z głosem decydującym członkowie Koła oraz z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Związku. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały przy obecności co najmniej 50% członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniach o Walnym zebraniu, które powinny być przesłane 10 dni przed terminem. Głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie, w zależności od uchwały Walnego Zebrania. Walne Zebrania sprawozdawczo - wyborcze Kół odbywają się co 4 lata, a zebrania organizacyjno - szkoleniowe przynajmniej raz w roku.

2. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 1/3 członków,

2) Zarządu Związku,

3) Komisji Rewizyjnej Związku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie do 4 tygodni od otrzymania wniosku i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.

5. Do właściwości Walnego Zebrania Członków Koła należy:

1) zatwierdzanie wytycznych do planów działalności i projektów budżetu Koła po uzgodnieniu z Zarządem Związku,

2) uchwalanie dodatkowych składek, wyłącznie na potrzeby Koła,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła oraz udzielanie lub odmowa udzielenia Zarządowi Koła absolutorium,

4) Wybór Zarządu i Delegatów na Walny Zjazd Związku, w liczbie ustalonej uchwalą Zarządu Związku.

§ 30.

1. Zarząd liczy 7 członków i wybiera spośród siebie: Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd Koła odbywa co najmniej 2 zebrania w roku.

3. Do właściwości Zarządu Koła należy załatwianie wszystkich spraw nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania, w szczególności:

1) opracowanie w uzgodnieniu z Zarządem Związku planów pracy Koła,

2) reprezentowanie Koła na zewnątrz, w tym również w organizacjach samorządu rolniczego na obszarze działania,

3) kierowanie pracą Koła,

4) zwoływanie przynajmniej raz w roku zebrania wszystkich c złonków,

5) wykonywanie uchwał Władz Związku,

6) współudział w akcjach hodowlanych w rejonie działania Koła,

7) współdziałanie z pracownikami związku w pobieraniu wpisowego i składek członkowskich,

8) prowadzenie instruktażu dla hodowców - członków Koła i rolników nie zrzeszonych,

9) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności i preliminarzy budżetowych Koła,

10) składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu Koła do najbliższego Walnego Zjazdu Związku,

11) składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu Koła w czasie trwania kadencji,

4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 60% członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 31.

Zarząd Związku na terenie swojego działania może tworzyć Sekcje Rasowe i Użytkowe na zasadach Terenowych Kół Hodowców Koni. V. Majątek Związku

§ 32.

1. Związek może nabywać i zbywać rzeczy oraz tworzyć fundusze. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa.

2. Dochód Pom.ZHK przeznaczony jest w całości na działalność statutową.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy

§ 33.

Fundusze Związku powstają z :

1. z wpisowego,

2. składek członkowskich,

3. opłat dodatkowych ustalonych przez Zarząd Związku,

4. z opłat za czynności związane z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów

5. dotacji,

6. darowizn,

7. innych źródeł określonych przepisami szczegółowymi lub umowami.

§ 34.

Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządów Kół, może uchwalić składki specjalne na swoje własne cele uzasadnione potrzebami Zarządu i gospodarować nimi na zasadach przewidzianych w uchwale. Sprawozdania z gospodarowania tymi środkami Zarząd Związku składa Walnemu Zjazdowi.

§ 35.

1. Decyzje o zbywaniu i nabywaniu majątku oraz o zaciąganiu Innych zobowiązań podejmuje Zarząd Związku.

2. Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Związku składają prezes lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem lub inna osoba upoważniona przez Zarząd.

3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa członkowi lub Pracownikowi Związku łącznie z prezesem lub wiceprezesem Związku.

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Związku

§ 36.

Statut Związku może być zmieniony przez Uchwalę Walnego Zjazdu, większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 37.

1. Związek może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały powziętej większością 2/3 głosów delegatów na nadzwyczajnym Walnym Zjeździe, wyłącznie w tym celu powołanym, przy obecności 2/3 delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać postanowienia dotyczące :

1) postawienia Związku w stan likwidacji,

2) powołanie Komisji Likwidacyjnej, która przyjmuje czynności Zarządu do zakończenia likwidacji, w składzie 3 osób,

3) określenie terminu likwidacji,

4) określenie przeznaczenia mienia pozostałego po likwidacji Związku na cele hodowli koni, Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zatwierdzeniu tego sprawozdania składa wniosek do właściwego sądu o wykreślenie Związku z rejestru.

Kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 91,
    82-200 Malbork
  • (55) 272 31 25
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

ZMIANA Od 01.02.2023 

Przyjmowanie interesantów TYLKO

wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 14.00 


© 2022 Pomorski Związek Hodowców Koni