Fundusz hodowlany PZHK 2016

Fundusz hodowlany PZHK 2016

16.05.2016.
Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 r.

Premie dla młodych koni

Fundusz utwo­rzony na szcze­blu PZHK, w wy­so­ko­ści 134.000 zł, bę­dzie wy­ko­rzy­stany na  na­gra­dza­nie źre­biąt pod mat­kami, rocz­nia­ków i dwu­lat­ków wszyst­kich ras, a także oce­nia­nych w sko­kach lu­zem dwu- i trzy­let­nich koni ras szla­chet­nych, na zor­ga­ni­zo­wa­nych prze­glą­dach, na któ­rych udało się zgro­ma­dzić min. 10 mło­dych koni da­nej rasy (m, wlkp i sp li­czone ra­zem). Każdy na­gro­dzony koń musi po­sia­dać pasz­port PZHK (źre­bięta pod mat­kami, które nie mają jesz­cze wy­sta­wio­nego pasz­portu mogą otrzy­mać pre­mię, je­śli zo­stały zgło­szone do opisu) oraz speł­niać wy­ma­ga­nia wpisu do księgi głów­nej. Konie z księgą wstępną mogą brać udział w pre­mio­wa­niu, jed­nak bez moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia pre­mii z fun­du­szu PZHK (nie są rów­nież brane pod uwagę w two­rze­niu puli pre­mii).

Organizatorzy są zo­bo­wią­zani do in­for­mo­wa­nia we wszel­kich ma­te­ria­łach (ka­ta­logi, in­ter­net, prasa), jak rów­nież w cza­sie sa­mej wy­stawy, o przy­zna­niu na­gród z fun­du­szu ho­dow­la­nego Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o pla­no­wa­nym ter­mi­nie pre­mio­wa­nia, a także wy­niki pre­mio­wa­nia oraz ni­niej­sze za­sady wy­pła­ca­nia na­gród z fun­du­szu ho­dow­la­nego po­winny zo­stać po­dane do wia­do­mo­ści pu­blicz­nej przy­naj­mniej po­przez pu­bli­ka­cję na stro­nie in­ter­ne­to­wej związku.

Źrebię może być tylko raz w roku pre­mio­wane ze środ­ków fun­du­szu.

PZHK re­fun­duje koszty wy­pła­co­nych na­gród po wpro­wa­dze­niu do bazy da­nych kom­pletu wy­ni­ków oraz przed­sta­wie­niu uwia­ry­god­nio­nej ko­pii pro­to­kółu oceny i do­wo­dów prze­ka­za­nia na­gród (wzór pro­to­kółu w za­łą­cze­niu) w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 30 li­sto­pada 2016 r. Wnioski zło­żone po tym ter­mi­nie nie zo­staną uwzględ­nione.

Do kom­pletu do­ku­men­tów na­leży do­łą­czyć wnio­sek o wy­płatę środ­ków w ra­mach fun­du­szu ho­dow­la­nego PZHK. W przy­padku braku oceny ko­nia, w pro­to­kole na­leży umie­ścić ad­no­ta­cję z po­da­niem przy­czyny (np. „ku­la­wi­zna” lub „nie do­je­chał”). Powinno się także po­da­wać przy­czynę nie­wy­pła­ce­nia na­grody (np. „nie­opła­cona składka człon­kow­ska” lub „koń z pasz­por­tem za­gra­nicz­nym ”).

Wysokość pre­mii dla koni  z  pasz­por­tami PZHK, za­leż­nie od liczby wszyst­kich koni bio­rą­cych udział w prze­glą­dzie

liczba źre­biąt (szt.)

wy­so­kość pre­mii

10-​15

2000 zł

16-​25

3000 zł

26-​35

4000 zł

36-​45

5000 zł

46 i wię­cej

6000 zł

 

Kwota prze­zna­czona na każdą zor­ga­ni­zo­waną i roz­li­czoną we­dług tych re­guł im­prezę po­winna zo­stać wy­pła­cona w for­mie na­gród dla wła­ści­cieli co naj­mniej 25% koni, przede wszyst­kim za do­bre ja­ko­ściowo i do­sko­nale od­cho­wane źre­bięta pod mat­kami, rocz­niaki, dwu­latki oraz do­bre użyt­kowo dwu- i trzy­latki ras szla­chet­nych. W ten spo­sób pre­miu­jemy m.in. pracę w przy­ucze­niu do pre­zen­ta­cji i pie­lę­gna­cję. W przy­padku na­gra­dza­nia wię­cej niż 25% koni, min. 50% puli na­gród musi tra­fić do wła­ści­cieli 25% naj­lep­szych koni (liczba koni za­okrą­glana w górę), przy czym na­leży sto­so­wać gra­da­cję ma­le­jącą (ozna­cza to, iż koń skla­sy­fi­ko­wany ni­żej nie może uzy­skać wyż­szej na­grody niż koń skla­sy­fi­ko­wany wy­żej). Premie mogą być wy­pła­cane wy­łącz­nie za ko­nie z pasz­por­tami PZHK i tylko wła­ści­cie­lom, któ­rzy są człon­kami OZHK/​WZHK oraz opła­cili bie­żącą składkę człon­kow­ską i inne zo­bo­wią­za­nia wo­bec związku.

Jeśli na­gra­dzany koń pre­zen­to­wany jest przez dzier­żawcę, wy­stawca może otrzy­mać pre­mię za pi­semną zgodą wła­ści­ciela.

Ocenie na prze­glą­dach źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras: wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chetny pół­krwi, ślą­skiej, hu­cul­skiej, ko­nik pol­ski oraz ku­ców po­winno pod­le­gać w 2016 r. pięć cech w skali 50-​punktowej, tzn.:

Typ                  – do 10 pkt.

Pokrój             – do 10 pkt.

Stęp                 – do 10 pkt.

Kłus                 – do 10 pkt.

Kondycja, pie­lę­gna­cja, przy­go­to­wa­nie do wy­stawy – do 10 pkt.

Dopuszczalne jest sto­so­wa­nie po­wyż­szej skali rów­nież w przy­padku rocz­nych i dwu­let­nich koni rasy ma­ło­pol­skiej, je­śli są one oce­niane wspól­nie z końmi rasy wiel­ko­pol­skiej i/​lub pol­ski koń szla­chetny pół­krwi.

W przy­padku źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich rasy ma­ło­pol­skiej, oce­nia­nych na osob­nych prze­glą­dach, po­winno sto­so­wać się skalę obo­wią­zu­jącą pod­czas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

Dla koni rocz­nych:

Ocena w ręku:

Typ                  – do 10 pkt.

Pokrój             – do 10 pkt.

Nogi i ko­pyta – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 30 punk­tów.

Ocena ru­chu lu­zem w ko­ry­ta­rzu:

Galop lu­zem   – do 10 pkt. (x2)         – do 20 pkt.

Kłus lu­zem      – do 10 pkt. (x2)         – do 20 pkt.

Stęp w ręku     – do 10 pkt. (x1)         – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów.

Dla koni dwu­let­nich:

Ocena w ręku:

   Typ                  – do 10 pkt.

   Pokrój             – do 10 pkt.

   Nogi i ko­pyta – do 10 pkt.

   Stęp                 – do 10 pkt.

   Kłus                 – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów.

Ocena sko­ków lu­zem w ko­ry­ta­rzu:

   Galop                          – 10 pkt. (x1)  – do 10 pkt.

   Technika i uwaga       – 10 pkt. (x2)  – do 20 pkt.

   Siła i moż­li­wo­ści         – 10 pkt. (x2)  – do 20 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów.

W przy­padku dwu- i trzy­let­nich koni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chetny pół­krwi można sto­so­wać ocenę we­dług po­niż­szych za­sad:

   Typ                                      – 10 pkt.

   Pokrój                                 – 10 pkt.

   Ocena użyt­ko­wo­ści          – 50 pkt., w tym:

                       Stęp w ręku         – do 10 pkt.

                       Kłus lu­zem          – do 10 pkt.

                       Galop                   – do 10 pkt.

                       Skoki lu­zem        – do 10 pkt. (x2) – do 20 punk­tów;

Razem – mak­sy­mal­nie 70 punk­tów.

Konie ras: pol­ski koń zim­no­krwi­styar­den pol­ski po­winny być oce­niane we­dług skali sto­so­wa­nej pod­czas Czempionatu Ogólnopolskiego:

  Typ ra­sowy i płciowy               – do 10 pkt.

   Pokrój (głowa, szyja, kłoda)   – do 10 pkt.

   Pokrój (nogi i ko­pyta)             – do 10 pkt.

   Stęp                                             – do 10 pkt.

   Kłus                                             – do 10 pkt. (UWAGA! Konie roczne mogą być oce­niane za­równo w ręku jak i lu­zem)

   Wrażenie ogólne                       – 0-​5 pkt. – są to punkty ujemne (odej­mo­wane od oceny łącz­nej za typ, po­krój i ruch)

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów

W przy­padku źre­biąt pod mat­kami oce­nie pod­le­gają cztery ce­chy w skali 20-​punktowej:

   Typ                             – do 5 pkt.

   Pokrój                         – do 5 pkt.

   Ruch                           – do 5 pkt.

   Zdrowie i roz­wój        – do 5 pkt.

Ze względu na róż­nicę w sys­te­mach oceny w ka­te­go­riach sy­sa­ków oraz źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich, po­zo­sta­wia się OZHK/​WZHK de­cy­zję o po­dziale puli pre­mii po­mię­dzy te dwie ka­te­go­rie. Wewnątrz ka­te­go­rii obo­wią­zuje za­sada na­gra­dza­nia 25% naj­lep­szych koni przy­naj­mniej 50% puli na­gród prze­zna­czo­nych dla da­nej ka­te­go­rii. Należy sto­so­wać gra­da­cję ma­le­jącą. Podział koni rocz­nych i dwu­let­nich na bar­dziej szcze­gó­łowe ka­te­go­rie (wie­kowe lub płciowe) jest rów­no­znaczny ze sto­so­wa­niem po­wyż­szej za­sady w każ­dej z tych grup.

 

Wysokość pre­mii dla mło­dych koni pla­no­wana dla po­szcze­gól­nych OZHK/​WZHK na rok 2016
OZHK/​
WZHK
Średnia liczba źre­biąt oce­nio­nych
w la­tach
2014-​2015
Plan 2016
Pula pre­mii*
(zł)
Białystok

84

10.000

Bydgoszcz

122

14.500

Malbork

56

6.750

Katowice

90

10.750

Kielce

76

9.000

Kraków

109

13.000

Lublin

107

12.750

Łódź

65

7.750

Poznań

154

18.250

Olsztyn

49

6.000

Rzeszów

30

3.500

Szczecin

0

0

Warszawa

89

10.500

Wrocław

65

7.750

Z. Góra

30**

3.500

suma

1126

134.000

 

* – Pula pre­mii utwo­rzona na pod­sta­wie śred­niej liczby koni pre­mio­wa­nych przez zwią­zek w ciągu dwóch ostat­nich lat prze­mno­żo­nej przez kwotę 119 zł (śred­nia kwota przy­pa­da­jąca na 1 ko­nia).

** –  Na wnio­sek ZHKZL w Zielonej Górze za­ło­żono pre­mio­wa­nie 30 źre­biąt.

W przy­padku nie­wy­ko­rzy­sta­nia pie­nię­dzy, zo­staną one prze­ka­zane tym OZHK/​WZHK, które prze­kro­czyły lub wy­ko­nały plan.

Premie za urodzenie źrebiąt od klaczy po ZT, próbach polowych oraz MPMK 

W ra­mach fun­du­szu ho­dow­la­nego PZHK w 2016 r. pre­mio­wane będą trzy naj­lep­sze kla­cze w każ­dej po­lo­wej i sta­cjo­nar­nej pró­bie wierz­cho­wej i za­przę­go­wej, pod wa­run­kiem ukoń­cze­nia próby z wy­ni­kiem min. bar­dzo do­brym oraz uro­dze­nia źre­bię­cia w roku próby albo  uro­dze­nia źre­bię­cia z po­kry­cia w roku próby lub w roku na­stęp­nym.

Premie wy­pła­cane będą w na­stę­pu­ją­cej wy­so­ko­ści:

I lo­kata            – 600 zł

II lo­kata           – 500 zł

III lo­kata          – 400 zł

W ra­mach fun­du­szu ho­dow­la­nego pre­mio­wane będą rów­nież kla­cze star­tu­jące w Mistrzostwach Polski Młodych Koni (w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szkody, WKKW, po­wo­że­nia za­przę­gami jed­no­kon­nymi), które uczest­ni­czyły we wszyst­kich trzech pró­bach i zo­stały skla­sy­fi­ko­wane w wy­ni­kach koń­co­wych MPMK. Warunkiem otrzy­ma­nia pre­mii jest uro­dze­nie źre­bię­cia z po­kry­cia w roku Mistrzostw lub w roku na­stęp­nym. Za każdą klacz, która spełni po­wyż­sze wa­runki wła­ści­ciel otrzyma pre­mię w wy­so­ko­ści 600 zł nie­za­leż­nie od osta­tecz­nie za­ję­tego przez klacz miej­sca.

W obu po­wyż­szych przy­pad­kach pre­mia może być wy­pła­cona, je­śli uro­dzo­nemu źre­bię­ciu zo­stał wy­dany do­ku­ment iden­ty­fi­ka­cyjny. W przy­padku po­kry­cia po zmia­nie wła­ści­ciela kla­czy, pre­mię otrzy­muje nowy wła­ści­ciel. Premie mogą być wy­pła­cane wy­łącz­nie za kla­cze z pasz­por­tami PZHK, wpi­sane do ksiąg stad­nych pro­wa­dzo­nych przez PZHK i tylko człon­kom OZHK/​ WZHK, któ­rzy opła­cili bie­żącą składkę człon­kow­ską i inne zo­bo­wią­za­nia wo­bec związku.

 

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę premii dzielimy na wszystkie premiowane przez OZHK konie wg stanu na koniec października br.

 W związku z do­fi­nan­so­wa­niem z fun­du­szu ho­dow­la­nego PZHK wy­staw źre­biąt, OZHK/​WZHK w 2016 r. pre­miują w ra­mach wła­snych fun­du­szy naj­lep­sze ko­nie w na­stę­pu­ją­cych pró­bach użyt­ko­wo­ści:

  1. Klacze ras m, wlkp, sp – po­lowa próba wierz­chowa i za­przę­gowa

  2. Klacze rasy ślą­skiej – po­lowa próba za­przę­gowa

  3. Klacze i ogiery rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – po­lowa próba za­przę­gowa (ogiery – tylko za­sad­ni­cza)

  4. Klacze i ogiery rasy hu­cul­skiej – za­sad­ni­cza po­lowa próba wierz­chowa i za­przę­gowa

  5. Klacze i ogiery rasy ko­nik pol­ski – za­sad­ni­cza po­lowa próba wierz­chowa i za­przę­gowa

  6. Klacze i ogiery rasy kuc – za­sad­ni­cza po­lowa próba wierz­chowa i za­przę­gowa

Minimalna liczba kla­czy lub ogie­rów w pró­bie to 5 szt., z wy­jąt­kiem koni hu­cul­skich, ko­ni­ków pol­skich i ku­ców, gdzie liczba ta do­ty­czy ogie­rów i kla­czy ra­zem.

Wysokość puli pre­mio­wej two­rzy się we­dług za­sady: liczba koni star­tu­ją­cych w pró­bie x 200 zł (np. przy 5 ko­niach bio­rą­cych udział w pró­bie pula wy­nosi 1000  zł). Z tej puli musi być na­gro­dzo­nych min. 25% koni bio­rą­cych udział w pró­bie (liczba koni za­okrą­glana w górę). W przy­padku na­gra­dza­nia wię­cej niż 25% koni, min. 50% puli pre­mio­wej musi tra­fić do wła­ści­cieli 25 % naj­lep­szych koni. Należy sto­so­wać gra­da­cję ma­le­jącą. Premie mogą być wy­pła­cane wy­łącz­nie za kla­cze i ogiery, które ukoń­czyły próbę z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym oraz po­sia­dają pasz­porty PZHK i tylko człon­kom OZHK/​WZHK, któ­rzy opła­cili bie­żącą składkę człon­kow­ską i inne zo­bo­wią­za­nia wo­bec związku. Konie, które zdały sta­cjo­narną próbę dziel­no­ści, są wy­klu­czone z moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia pre­mii za zdaną po­lową próbę dziel­no­ści.

W przy­padku wy­pła­ce­nia pre­mii wg ww. za­sad, OZHK/​WZHK otrzyma z PZHK do­dat­kowe pie­nią­dze na ocenę war­to­ści użyt­ko­wej wg na­stę­pu­ją­cego klu­cza: 1 zł wy­dany z fun­du­szu OZHK/​WZHK to do­dat­kowe 2 zł z PZHK na ocenę war­to­ści użyt­ko­wej.

PZHK prze­ka­zuje OZHK/​WZHK do­dat­kowe pie­nią­dze na ocenę war­to­ści użyt­ko­wej (na pod­sta­wie fak­tury), po przed­sta­wie­niu i za­twier­dze­niu uwia­ry­god­nio­nej ko­pii pro­to­kółu oceny i dowodów przekazania nagród oraz wpro­wa­dze­niu wy­ni­ków prób do bazy da­nych, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2016 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.