Zmiana właściciela konia

Zmiana właściciela konia
25.03.2013.

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że od dnia 01 kwietnia 2013 r. wszystkie zmiany właścicieli koni mogą być dokonywane jedynie w biurach OZHK/WZHK, po sprawdzeniu danych w bazie danych koniowatych i dokumentach źródłowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późn. zm. (Dz. U. z 2008r Nr 204 poz.1281 i z 2009r. Nr 116 poz.976) w przypadku zmiany właściciela koniowatego: nowy właściciel jest zobowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr, przedstawiając:

  1. umowę , na podstawie której zostało przeniesione prawo własności, albo pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, w którym są zawarte dane poprzedniego właściciela tego koniowatego a w szczególności:

    • imię i nazwisko albo nazwa,

    • miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres,

    • numer PESEL lub REGON.

  2. paszport koniowatego

  3. wypełnioną dokładnie ostatnią kartkę w paszporcie – Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego

  4. opłatę za przerejestrowanie wnosi nowy właściciel koniowatego. (17,50 PLN + opłata pocztowa)