Zgłoszenie zmiany właściciela (posiadacza) konia w paszporcie

Zgłoszenie zmiany właściciela (posiadacza) konia w paszporcie
25.06.2009.
Co zrobić aby zmienić posiadacza konia w paszporcie.

Przy zmianie właściciela konia oświadczenie musi zawierać dane poprzedniego właściciela
Ustawa 25 czerwca 2009
Art. 16.
W przypadku zmiany właściciela koniowatego:
©Kancelaria Sejmu s. 13/13
2009-08-11
1) paszport koniowatego jest przekazywany nowemu właścicielowi koniowatego
wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego;
2) nowy właściciel jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7
dni, podmiot, o którym mowa w art. 5, przedstawiając:
a) umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego
albo pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, w którym
są zawarte dane poprzedniego właściciela tego koniowatego,
a w szczególności:
– imię i nazwisko albo nazwa,
– miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres,
– numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym
rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
b) paszport koniowatego;

c) opłatę za przerejestrowanie koniowatego w wysokości 17,50 PLN + opłata pocztowa

Zmiana właściciela – paszport jest wyposażony na końcu w dwie perforowane kartki, które służą do informowania o zmianie właściciela konia – druk „Zgłoszenie zmiany właściciela„. Informacje tam wpisane podpisuje kupujący, podając dane poprzedniego właściciela konia. Nowy właściciel jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany w tym OZHK, na terenie którego będzie stacjonował koń. Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni.