Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

Projekt   „Akcja RE:Aktywacja”  oraz program szkolenia”Wykwalifikowany pracownik do obsługi koni”.

 

 

Projekt „Bądź PRO-aktywny!”
nr POWR.01.02.01-22- 0046/17

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
Grupa docelowa: 55 osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu z wyłączeniem osób należących do grup w szczególnie trudnej sytuacji
Obszar realizacji projektu: miasta na prawach powiatu – Gdańsk,Sopot i Gdynia oraz powiat gdański z siedzibą
w Pruszczu Gdańskim
Okres realizacji projektu: 1 pażdziernika 2017 – 30 listopada 2018
Działania projektu:
● Indywidualna diagnoza i poradnictwo zawodowe z IPD oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne
● Warsztaty z proaktywności na rynku pracy
● Szkolenia w zakresie kompetencji społecznych i edukacji obywatelskiej
● Wysokiej jakości szkolenia zawodowe :

1. Księgowy I stopnia z kursem biznesowego języka angielskiego
2.Certyfikowany tester oprogramowania z kursem biznesowego języka angielskiego
3. Wykwalifikowany monter stolarki okiennej i drzwiowej
4. Szkolenia dobierane indywidualnie zgodnie z potrzebami uczestników

● Staże mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego u konkretnego pracodawcy
● Indywidualne pośrednictwo pracy
Planowane rezultaty:
 Nabycie kwalifikacji zawodowych przez 49% uczestników
 Nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy przez
80% uczestników
 Podjęcie pracy przez 43% uczestników
Korzyści dla uczestnika:
 wysokiej jakości szkolenie zawodowe w poszukiwanych na rynku pracy zawodach;możliwość
indywidualnego wyboru
 stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych (6,65 zł/h)
 zwrot kosztów opieki nad osobą zależną podczas szkoleń
 wyżywienie podczas szkoleń i zwrot kosztów dojazdu
 pokrycie kosztu zewnętrznych egzaminów certyfikujących kwalifikacje zawodowe
 wsparcie doradcy zawodowego i psychologa oraz badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu
 staż zawodowy oraz stypendium stażowe 3 mies. 997,40 zł/m-c (z pokryciem składki ZUS)
 indywidualne pośrednictwo pracy – oferty pracy : możliwość znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia
Korzyści dla pracodawcy:

 możliwość wyboru kierunku wyszkolenia potencjalnego pracownika/ów wg potrzeb
 sfinansowanie z projektu 3- miesięcznego stażu dla przeszkolonego pracownika/ów

 

 

 

 

Program Szkolenia

Wykwalifikowany pracownik do obsługi koni”

1.Miejsce szkolenia:

a) zajęcia teoretyczne: Buffalo Bill-Jantar ul. Gdańska 2

b) zajęcia praktyczne: Buffalo Bill-Jantar ul. Gdańska 2

2.Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem

Ich części teoretycznej i praktycznej oraz opis szkolenia:

LP Temat zajęć Treść szkolenia Liczba godzin teoretyczna Liczba godzin praktyczna
1 Koń – zachowanie w naturze w niewoli -postrzeganie świata

-narządy zmysłu

-Kod porozumiewania się koni

-odczytywanie sygnałów wysyłanych przez konie

2 2
2 Obchodzenie się z koniem -obchodzenie się koniem

-zasady bezpieczeństwa

1 5
3 Pielęgnacja konia -podstawowe zabiegi pielęgnacyjne koni

-poznanie zasad hodowli koni

-obsługa klaczy

-obsługa źrebiąt

-obsługa ogierów

4 10
4 Żywienie konia i ocena paszy -żywienie koni

-pasze treściwe

-pasze objętościowe

-ocena paszy

2 2
5 Ocena zdrowia konia -poznanie parametrów to rozpoznanie zdrowia po objawach zewnętrznych i zachowaniu 2 2
6 Użytkowanie konia -wierzchowe

-zaprzęgowe

2 10
7 Lonżowanie konia -sprzęt do lonżowania

-lonżowanie na jednej lonży

-lonżowanie na dwóch lonżach

2
8 Konserwacja sprzętu -zasady czyszczenia rzędu

(ogłowia, siodła)

-zasady czyszczenia uprzęży

1 4
9 Udzielenie pierwszej pomocy -jeźdźcom

-koniom

2

 

3.16 godzin teorii-2 dni/2 osoby(4h+4h)

4. 2 tygodnie praktyki 10 dni roboczych po 8 h dziennie wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz opłatą za uczestnictwo w zajęciach.

5.Wynajęcie Sali szkoleniowej 40zł/dziennie

6.Materiały dydaktyczne 50zł

7.Materiały biurowe 8 zł