Statut POMZHK

Statut PZHK, PomZHK
01.08.2006.
Statut Polskiego Związku Hodowców Koni

I. Nazwa, terendziałalności i charakter Polskiego ZwiązkuHodowców Koni

§ 1
Organizacja nosi nazwęPolski Związek Hodowców Koni, w skrócie PZHK, wdalszym ciągu zwany „PZHK”.

§ 2
Polski Związek Hodowców Konijest krajową federacją związków rolniczychzrzeszeń branżowych (w rozumieniu przepisów ospołeczno-zawodowych organizacjach rolniczychzgodnie z Ustawą z dnia 8.10.1982 r. Dz. U Nr 32 )i zrzesza Okręgowe lub Wojewódzkie ZwiązkiHodowców Koni, zwane dalej „Związkami” -posiadające osobowość prawną oraz Związki i SekcjeRasowe i Użytkowe o zasięgu krajowym, zwane dalej”Sekcjami”, posiadające lub nie posiadająceosobowości prawnej.

§ 3
Terenem działalności PZHK jestobszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibąWarszawa.

§ 4
PZHK posiada osobowość prawną.

§ 5
Związki mające osobowośćprawną zrzeszają na terenie swojej działalnościTerenowe Koła Hodowców Koni, zwane dalej „Kołami”,o zasięgu powiatowym lub rejonowym oraz Sekcje oregionalnym – wojewódzkim zasięgu działania, nieposiadające osobowości prawnej.

§ 6
Koła organizowane ipowoływane przez Związki zrzeszają osoby fizycznei prawne zajmujące się hodowlą koni lub związane znią społecznie i zawodowo.

§ 7
1. Terenem działalności Związkusą województwo lub województwa.

2. Terenem działalności Kołajest powiat lub powiaty.

§ 8
Związek opiera swojądziałalność na pracy społecznej ogółu członkówwchodzących w skład federacji.

§ 9
PZHK używa pieczątkipodłużnej i okrągłej o brzmieniu: „Polski ZwiązekHodowców Koni”, w polu słowo „w Warszawie” orazodznak organizacyjnych, przy zachowaniuobowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 10
1. Plany pracy i preliminarzebudżetowe ustala Zarząd Główny PZHK na podstawiewytycznych Walnego Zjazdu. Plany pracy zleconeprzez Ministerstwo Rolnictwa i GospodarkiŻywnościowej powinny być zgodne z wytycznymizlecającego.

2. Na zasadach przewidzianych wniniejszym statucie, właściwe organy statutowePZHK są uprawnione do uchylania uchwał organówstatutowych Związków i Sekcji, sprzecznych zobowiązującym prawem lub statutem.

3. Uchwały statutowych władzPZHK, nie naruszające uprawnień wynikających zosobowości prawnej Związków i Sekcji, wiążąZwiązki i Sekcje.

§ 11
1. PZHK może być członkieminnych organizacji rolniczych i korzystać z ichpomocy i urządzeń, zgodnie ze statutem tychorganizacji.
2. PZHK może być członkieminnych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

II. Cele i środkidziałalności PZHK.

§ 12
Celem PZHK jest reprezentowanie
interesów i ochrona prawhodowców koni – członków federacji, a wszczególności:

1. Nadzór i kontrola nadsprawami organizacyjnymi i merytorycznymi Związkówi Sekcji oraz udzielanie im pomocy w tychsprawach.

2. Doskonalenie hodowli i chowukoni, wpis ich do ksiąg koni hodowlanych, ocenęwartości hodowlanej i użytkowej koni, rejestracjęi selekcję źrebiąt oraz prowadzenie i wydawaniedrukiem ksiąg koni hodowlanych i rejestrówhodowlanych.

3. Współdziałanie w regulowaniuliczebności pogłowia w ramach państwowych planów iprogramów hodowlanych.

4. Reprezentowanie interesówpolskich hodowców w kraju oraz za granicą poprzez:
a) współpracę z krajowymi izagranicznymi organizacjami i hodowcami o podobnym lub zbliżonym charakterze działania,
b) inicjowanie badań naukowychi programów ich wdrożeń,
c) obrona interesów hodowcówkoni w kontaktach z administracją państwową,terenową oraz instytucjami ich obsługującymi,
d) współudział w opracowywaniui opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli ichowu koni.

5. Szkolenie fachowe kadryspecjalistów i pomoc na rzecz członków federacji worganizowaniu szkoleń fachowych hodowców.

6. Udzielanie pomocy członkomfederacji w nabywaniu i zbywaniu koni.

7. Prowadzenie działalnościgospodarczej poprzez wyodrębnione jednostki.

§ 13
PZHK realizuje swoje celepoprzez:
1. wykonywanie czynnościzootechnicznych w hodowli i chowie koni, zleconychprzez Ministerstwo Rolnictwa i GospodarkiŻywnościowej,

2. popieranie nowoczesnychmetod hodowli i chowu oraz użytkowania koni,

3. wprowadzenie służących dobruhodowli zasad organizowania się hodowców koni,

4. współdziałanie z właściwymiczynnikami państwowymi i społecznymi wdoskonaleniu hodowli i chowu koni,

5. współpracę z odnośnymiwładzami w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń iprzepisów w zakresie hodowli i chowu koni,

6. współorganizowanie pokazów iwystaw – sprzedaży koni,

7. współdziałanie zodpowiednimi instytucjami przy sprzedaży koni,przede wszystkim pochodzących od członków Związkówi Sekcji,

8. udzielanie porad i pomocyfachowej, organizowanie odczytów, zakładaniebibliotek, organizowanie wyjazdówspecjalistycznych oraz popularyzowanie czasopismfachowych,

9. organizowanie kursów wzakresie hodowli i chowu koni, podkownictwa,zoohigieny i użytkowania koni,

10. współpracę z organizacjamijeździeckimi i popularyzację turystyki orazwypoczynku i terapii leczniczej przy użyciu koni,

11. wydawanie publikacji iczasopism dotyczących hodowli koni oraz popieraniewydawnictw z tej dziedziny,

12. współpracę zdoświadczalnictwem zootechnicznym,

13. współdziałanie ze służbąweterynaryjną w zapobieganiu i zwalczaniu choróbkoni,

14. udzielaniu pomocy członkomfederacji w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów zhodowcami i użytkownikami koni w kraju i zagranicą,

15. występowanie z wnioskami oodznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonychhodowców i działaczy w dziedzinie hodowli koni,

16. podejmowanie innejdziałalności, jaka okaże się niezbędna dlaosiągnięcia celów statutowych PZHK.

III. Członkowie,ich prawa i obowiązki.

§ 14
1. Członkami PZHK są Związki(posiadające osobowość prawną) oraz Sekcje(posiadające lub nie posiadające osobowościprawnej) o zasięgu krajowym, których statutyzostały zatwierdzone przez Zarząd GłównyPZHK.

2. Członkowie są przyjmowani iskreślani przez Zarząd Główny.

3. Członkowie działają w PZHKza pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 15
1. Przedstawiciele członkówPZHK mają prawo wybierać i być wybieranymi dowładz PZHK.

2. Przedstawiciele członkówPZHK, wybrani do władz statutowych, mają obowiązekbrać udział w pracach tych organów.

3. Członkowie mają prawokorzystać ze świadczeń PZHK.

§ 16
Członek PZHK jest zobowiązany:

1. Stosować się do postanowieńniniejszego statutu oraz uchwał i wytycznych władzPZHK.
2. Brać czynny udział w pracachPZHK i dążyć do realizowania jego zadań i celów istatutowych oraz systematycznie i terminowoopłacać składki członkowskie.

§ 17
Członek PZHK traci prawoczłonkowskie wskutek:
1. dobrowolnego wystąpieniazłożonego na piśmie do Zarządu Głównego PZHK, 2.skreślenia z listy członków na skutekniewykonywania obowiązków statutowych, działańsprzecznych z prawem i innych nieetycznych działańgodzących w dobre imię PZHK i hodowców lubrozwiązanie danej jednostki organizacyjnej(Związku, Sekcji). Decyzję w tej sprawie podejmujeZarząd Główny PZHK uzasadniając ją na piśmie. Oddecyzji tej przysługuje odwołanie do WalnegoZjazdu.

IV. Władze Polskiego ZwiązkuHodowców Koni
§ 18
1. Władze PZHK, wszystkichszczebli pochodzą z wyboru.
2. Obowiązują następującezasady wyboru władz:
a) do władz mogą kandydowaćdelegaci na Walny Zjazd Delegatów PZHK, wybraniprzez Walne Zjazdy Związków i Sekcji o zasięgukrajowym,
b) etatowi pracownicy PZHK,Związków i Sekcji nie mogą kandydować do władz,
c) głosowanie jest tajne, chybaże 2/3 upoważnionych do głosowania opowie się zagłosowaniem jawnym,
d) wyboru Prezesa dokonuje sięw osobnym głosowaniu. e) kadencja wszystkich władztrwa 4 lata.

§ 19
Władzami PZHK są:
1. Walny Zjazd Delegatów
2. Zarząd Główny PZHK
3. Komisja Rewizyjna PZHK
4. Sąd Koleżeński PZHK

§ 20
1. Walny Zjazd Delegatówjest najwyższą władzą PZHK. Walny Zjazd jestzwoływany przez Zarząd Główny PZHK. Walny Zjazdmoże być zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Walny Zjazd Delegatów jestzwoływany dwa razy w ciągu kadencji.
3. Nadzwyczajny Walny ZjazdDelegatów zwołuje Zarząd Główny PZHK z własnejinicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Komisji Rewizyjnej
2) co najmniej 1/3 Delegatów naWalny Zjazd. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatówpowinien być zwołany w terminie 6 tygodni od datyzgłoszenia wniosku. Nadzwyczajny Walny ZjazdDelegatów rozpatruje tylko sprawy, dla którychzostał zwołany.
4. W Walnym Zjeździe Delegatówbiorą udział z głosem decydującym Delegaciwybierani na Walnych Zjazdach Związków i Sekcji.Członkowie ustępujących władz PZHK, którzy niezostali wybrani delegatami oraz zaproszeni gościeuczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.
5. Walny Zjazd Delegatówobraduje zgodnie z przyjętym regulaminem obrad, auchwały zapadają zwykłą większością głosów, przyobecności co najmniej połowy uprawnionych dogłosowania, z wyjątkiem uchwał wymagającychkwalifikowanej większości głosów.
6. W przypadku braku połowyuprawnionych do głosowania, Walny Zjazd może sięodbyć w tym samym dniu – godzinę później, w IIterminie, bez względu na liczbę uprawnionych dogłosowania.
7. Głosowanie odbywa się jawnielub tajnie, zależnie od uchwały Walnego Zjazdu.
8. O terminie, miejscu iporządku dziennym Walnego Zjazdu Delegaci powinnibyć zawiadomieni, co najmniej na 14 dni przedterminem, listem poleconym lub faxem.

§ 21
Do właściwości WalnegoZjazdu Delegatów PZHK należy:
1. uchwalanie głównychkierunków działalności PZHK oraz wytycznych dlaopracowania planów pracy i preliminarzybudżetowych PZHK, Związków i Sekcji, 2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ZarząduGłównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. rozpatrywanie wnioskówKomisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi Głównemuabsolutorium,
4. wybór Prezesa,
5. wybór Komisji Rewizyjnej,Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców oraz ichodwoływanie w czasie trwania kadencji,
6. ustalanie wysokości isposobu pobierania wpisowego, składekczłonkowskich i innych opłat od Związków i Sekcjioraz zasad wykorzystania dochodów,
7. ustalanie sumy najwyższychzobowiązań PZHK,
8. nadawanie i pozbawianiezłotej odznaki PZHK, na wniosek Zarządów Związkówi Sekcji,
9. uchwalanie zmian statutu,
10. uchwalanie regulaminuKomisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i ZarząduGłównego,
11. podejmowanie uchwał orozwiązaniu PZHK i przeznaczeniu jego majątku, 12.uchylanie, w trybie nadzoru, uchwał WalnychZjazdów Związków i Sekcji sprzecznych zobowiązującym prawem i statutem,
13. nadawanie godnościhonorowego Prezesa i honorowego członka Związku.

§ 22
1. Liczba członkówZarządu Głównego i ich zastępców zależna jest odliczby członków tworzących federację PZHK. ZarządGłówny składa się z Prezesa wybranego przez WalnyZjazd w osobnym głosowaniu i prezesów lub ichzastępców wiceprezesów reprezentującychposzczególnych członków tworzących federację.
2. Zarząd Główny wybieraspośród siebie: 2-ch wiceprezesów, sekretarza,skarbnika, 2-ch członków którzy wraz z prezesemstanowią Prezydium Zarządu Głównego. Zarząd Głównywybiera z 2-ch wiceprezesów wiceprezesaurzędującego, który zastępuje prezesa, a dlaktórego zakres kompetencji określa Zarząd Główny.W przypadku ustąpienia prezesa, wiceprezesurzędujący pełni funkcję prezesa do czasu wyborunowego prezesa przez Walny Zjazd.
3. Członek Zarządu Głównegomoże być odwołany w czasie trwania kadencjiuchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienależytegowykonywania obowiązków. 4. Członek ZarząduGłównego może być zawieszony w czynnościach, wczasie trwania kadencji, orzeczeniem SąduKoleżeńskiego, na okres do najbliższego WalnegoZjazdu.
5. Zastępca członka ZarząduGłównego wchodzi, z mocy statutu w skład ZarząduGłównego z chwilą ustąpienia lub odwołania tegoczłonka Zarządu Głównego, którego byłzastępcą.

§ 23
Do właściwości Zarządu Głównegonależą wszystkie sprawy nie zastrzeżone innymorganom, a w szczególności:
1/ reprezentowanie PZHK nazewnątrz,
2/ uchwalanie planów pracy ibudżetów, na podstawie wytycznych Walnego Zjazdu,przyjmowanie sprawozdań z działalności orazanaliza i zatwierdzanie bilansu,
3/ ustalanie wytycznych dlaPrezydium i ocena jego działalności,
4/ powoływanie i znoszenie, nawniosek Prezydium, biura PZHK zatrudniającegopracowników etatowych wykonujących zadaniastatutowe PZHK oraz zadania hodowlane zleconeprzez Ministerstwo Rolnictwa i GospodarkiŻywnościowej oraz określanie ilości etatów wbiurze PZHK
5/ powoływanie i odwoływanie,na wniosek Prezydium, dyrektora PZHK kierującegopracami biura. Ustalanie dla dyrektora zakresuobowiązków i uprawnień kompetencyjnych,
6/ zwoływanie zwyczajnychWalnych Zjazdów Delegatów oraz podejmowanie uchwałw sprawie zwoływania Nadzwyczajnych WalnychZjazdów Delegatów,
7/ przedkładanie WalnemuZjazdowi Delegatów sprawozdań z działalnościZarządu Głównego oraz programu działania PZHK,
8/ powoływanie Rady Hodowlanejjako organu doradczego i opiniodawczego, którejprzewodniczący wchodzi w skład Zarządu Głównego zgłosem doradczym, 9/ przyjmowanie i skreślanieczłonków,
10/ wybieranie delegatów nazjazdy organizacji, których PZHK jest członkiem, wliczbie określonej statutem lub uchwałąkompetentnego organu tych organizacji,
11/ uchylanie, w trybienadzoru, uchwał Zarządów Związków i Sekcjisprzecznych z prawem lub statutami,
12/ składanie wniosków doWalnego Zjazdu o odwołanie członka ZarząduGłównego lub członka Komisji Rewizyjnej w czasietrwania kadencji,
13/ składanie wniosków do SąduKoleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach Prezesaczłonka Zarządu Głównego lub członka KomisjiRewizyjnej na okres do najbliższego WalnegoZjazdu,
14/ zatwierdzanie kierownikówbiur Związków na wniosek ich Zarządów, a takżewnioskowanie do Zarządów o odwołanie kierownikówbiur oraz opiniowanie kandydatów na pracownikówinżynieryjno-technicznych tych biur.

§ 24
1. Posiedzenia ZarząduGłównego są zwoływane przez prezesa ZarząduGłównego lub zastępującego go wiceprezesaconajmniej 2 razy w roku.
2. Prezydium obowiązane jestzwołać, w ciągu 14 dni, zebranie Zarządu Głównegona wniosek większości członków Zarządu Głównegolub Komisji Rewizyjnej.
3. Do podjęcia przez ZarządGłówny prawomocnych uchwał potrzebna jest obecnośćco najmniej połowy członków, w tym prezesa lubwiceprezesa, a do podjęcia uchwał Prezydiumprzynajmniej 4-ch członków, w tym prezesa luburzędującego wiceprezesa.

§ 25
1. Prezydium składa się z7 osób: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza,skarbnika i 2 członków.
2. Zebranie Prezydium zwołujeprezes lub zastępujący go wiceprezes co najmniejraz na kwartał. Prezes obowiązany jest zwołaćPrezydium na wniosek trzech członków Prezydium lubKomisji Rewizyjnej.
3. Do właściwości Prezydiumnależy:
1) kierowanie działalnościąPZHK,
2) występowanie wobec władz iinstytucji w zakresie działalności statutowejPZHK,
3) opracowywanie projektówplanów działalności i preliminarzy budżetowych,
4) zarządzanie majątkiem PZHK izawieranie umów w jego imieniu, w ramachupoważnienia Zarządu Głównego,
5) realizowanie uchwał WalnychZjazdów oraz Zarządu Głównego PZHK,
6) nawiązywanie kontaktów iwymiana doświadczeń hodowlanych z pokrewnymiorganizacjami i instytucjami za granicą,
7) przedstawianie ZarządowiGłównemu wniosków o uchylanie, w trybie nadzoru,uchwał Zarządów Związków i Sekcji,
8) występowanie z wnioskiem doZarządu Głównego o powoływanie i odwoływaniedyrektora PZHK,
9) ustalanie zasadwynagradzania oraz premiowania pracownikówetatowych zatrudnionych w PZHK i Związkach.

§ 26
1. Komisja Rewizyjnaskłada się z 5 członków i 3 zastępców.
2. Komisja wybiera spośródsiebie przewodniczącego, jego zastępcę isekretarza. 3. Komisja Rewizyjna odbywaposiedzenia co najmniej 2 razy w roku, którezwołuje przewodniczący lub jego zastępca.
4. Komisja Rewizyjna działa napodstawie regulaminu uchwalonego przez WalnyZjazd.
5. Komisja Rewizyjnaprzeprowadza kontrole, w miarę potrzeb, z własnejinicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego alboPrezydium Zarządu Głównego PZHK.
6. Członek Komisji Rewizyjnejmoże być odwołany, w czasie trwania kadencjiuchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienależytegowykonywania obowiązków. 7. Członek KomisjiRewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, wczasie trwania kadencji orzeczeniem SąduKoleżeńskiego, na okres do najbliższego WalnegoZjazdu.

§ 27
1. Do właściwości KomisjiRewizyjnej należy:
1/ kontrola statutowejdziałalności PZHK,
2/ składanie Walnemu Zjazdowisprawozdań i wniosków,
3/ składanie wniosków ozwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
4/ składanie wniosków doWalnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu Głównego lub członka Komisji Rewizyjnej w czasietrwania kadencji,
5/ składanie wniosków do SąduKoleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członkaKomisji Rewizyjnej, na okres do najbliższegoWalnego Zjazdu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnejzapadają zwykłą większością głosów.

§ 28
1. Sąd Koleżeński składa się z5 członków i 2 zastępców.
2.Sąd Koleżeński wybieraspośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę isekretarza.
3. Sąd Koleżeński działa napodstawie regulaminu uchwalonego przez Walny ZjazdPZHK.
4. Sąd Koleżeński rozpatruje:
1/ jako pierwsza instancja -sprawy sporne zachodzące między członkami władzPZHK, – sprawy sporne między członkami PZHK, -sprawy sporne między członkami PZHK a PZHK,
2/ jako druga instancja -odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Związkówi Sekcji.
5. Od orzeczeń SąduKoleżeńskiego, jako pierwszej instancji, służystronom odwołanie, w terminie 30 dni, do WalnegoZjazdu PZHK. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jakodrugiej instancji są ostateczne.

§ 29
Do właściwości SąduKoleżeńskiego należy:
1) orzekanie w sprawachpozbawienia członkostwa, na wniosek ZarząduGłównego lub Komisji Rewizyjnej PZHK,
2) orzekanie w sprawachzawieszenia w czynnościach członków ZarząduGłównego i Komisji Rewizyjnej PZHK na wniosekZarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej PZHK,
3) rozstrzyganie sporów o prawai obowiązki członkowskie oraz spraw spornychwynikających z członkostwa w PZHK. V. Majątek PZHK

§ 30
PZHK może nabywać izbywać majątek ruchomy i nieruchomy, tworzyćfundusze i powoływać wyodrębnione jednostki doprowadzenia działalności gospodarczej

§ 31
Fundusze PZHK powstają z:
1. Udziału PZHK w dochodachZwiązków i Sekcji, na zasadach określonych przezWalny Zjazd PZHK.
2. Składek członkowskichustalanych przez Zarząd Główny.
3. Dotacji i darowizn.
4. Innych źródeł określonychprzepisami szczególnymi lub umowami.

§ 32
Zarząd Główny PZHK możetworzyć fundusze i gospodarować nimi w sposób wuchwale określony. Sprawozdanie z celowości iprawidłowości gospodarowania tymi środkami ZarządGłówny składa Walnemu Zjazdowi.

§ 33
1. Decyzje o zbywaniu inabywaniu majątku PZHK oraz o zaciąganiu innychzobowiązań podejmuje Zarząd Główny Związku.
2. Oświadczenia dotyczące prawi obowiązków majątkowych PZHK podpisuje prezes,wiceprezes i skarbnik lub inna osoba upoważnionaprzez Zarząd Główny. 3. Zarząd Główny możeudzielić pełnomocnictwa przedstawicielowi członkalub pracownikowi PZHK do składania oświadczeńdotyczących praw i obowiązków majątkowych PZHKłącznie z prezesem lub wiceprezesem PZHK. VI.Zmiany statutu i rozwiązanie PZHK.

§ 34
Statut PZHK może byćzmieniony przez Uchwałę Walnego Zjazdu większością2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniejpołowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 35
1. Rozwiązanie PZHK możenastąpić większością 2/3 głosów delegatów naNadzwyczajnym Walnym Zjeździe, wyłącznie w tymcelu zwołanym, przy obecności co najmniej 2/3delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu PZHKpowinna zawierać postanowienia dotyczące:
1/ postawienia PZHK w stanlikwidacji,
2/ powołania KomisjiLikwidacyjnej, która przejmuje czynności ZarząduGłównego na okres do zakończenia likwidacji,
3/ określenia terminulikwidacji,
4/ określenia przeznaczeniamajątku pozostałego z likwidacji PZHK na celehodowli koni.
3. Komisja Likwidacyjnaprzedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i pozatwierdzeniu tego sprawozdania przez KomisjęRewizyjną, składa wniosek do właściwego sądu owykreślenie PZHK z rejestru.

Statut Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku